Zdjęcie przedstawiające panele słoneczne

Poprawa Efektywności Energetycznej Przedsiębiorstwa​

Program:
Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020

Działanie:
5.1. Poprawa efektywności energetycznej przedsiębiorstw

Wartość projektu:
329 684,23 zł,

Dofinansowanie z UE:
174 223,37 zł,

Głównym celem projektu jest zwiększenie efektywności energetycznej budynku usługowego Wnioskodawcy -Mind Consulting Jakub Zieliński oraz ochrona i poprawa stanu środowiska naturalnego poprzez głęboką termomodernizację wraz z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii.
1) modernizacja systemu wentylacji,
2) wymiana oświetlenia,
3) wymiana drzwi ewakuacyjnych,
4) montaż inteligentnego systemu zarządzania energią,,
5) montażinstalacji fotowoltaicznej.

Rezultaty projektu wyrażone wskaźnikami to: Dodatkowa zdolność wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych [0,0496MWe]; Ilość zaoszczędzonej energii cieplnej [344,36GJ/rok]; Ilość zaoszczędzonej energii elektrycznej [97,97MWh/rok]; Produkcja energii elektrycznej z nowo wybudowanych instalacji wykorzystujących OZE [47,616MWhe/rok]; Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych (CI34) 108,41[tony równoważnika CO2/rok]; Zmniejszenie zużycia energii końcowej w wyniku realizacji projektów [697,06GJ/rok]; Dodatkowa zdolność wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych [49,60kWe].

Logo Fundusze Europejskie Program Regionalny
Logo Rzeczpospolita Polska
Logo Unia Europejska Europejskie Fundusze Strukturalne i Inwestycyjne

Zapytania ofertowe

ZAPYTANIE OFERTOWE ZO/MIND/1/2020

W związku z Ogłoszeniem nr 2020-9520-16555 zamieszczonym w Bazie konkurencyjności zapraszamy wszystkie podmioty do składania ofert na „Dostawa instalacji fotowoltaicznej o mocy 49,6 kWp. Postępowanie znak ZO/MIND/1/2020”.

Więcej szczegółów znajdą Państwo na stronie:
Link do strony

Termin składania ofert 2020-11-24.

ZAPYTANIE OFERTOWE ZO/MIND/2/2020 - 02.12.2020 r. Lublin

W związku z realizacją projektu “Poprawa Efektywności Energetycznej Przedsiębiorstwa Mind Consulting Jakub Zieliński” o numerze RPLU.05.01.00-IP.01-06-001/19, proszę o wykonanie wyceny dla wykonania wymiany oświetlenia w budynku Cube Squash & Fitness w Lublinie przy ul. Mackiewicza 7.

Zleceniodawcą jest przedsiębiorstwo Mind Consulting Jakub Zieliński z siedzibą przy ul. Mackiewicza 7 w Lublinie zarejestrowanym pod numerem NIP: 9461807047.

Podstawą wyceny jest przedstawiony w załączniku obmiar dla powyższego zamówienia, wskaźniki z audytu energetycznego. Przed wykonaniem wyceny przedsiębiorstwo zastrzega, że potencjalny Oferent ma obowiązek dokonać oględzin miejsca realizacji zamówienia w celu uniknięcia dodatkowych/nieprzewidzianych kosztów związanych z realizacją zamówienia.

W razie zainteresowania prosimy składać oferty na zamowienia.mindconsultingjz@gmail.com. W celu uzyskania większej ilości informacji (obmiar z kosztorysu inwestorskiego, fragmenty audytu energetycznego), prosimy o kontakt na adres email zamowienia.mindconsultingjz@gmail.com lub pod numerem telefonu 690960930.

ZAPYTANIE OFERTOWE ZO/MIND/3/2020 - 9.11.2020 r. Lublin

Proszę o dokonanie wyceny dla modernizacji central wentylacyjnych poprzez wymianę dwóch agregatów skraplających w centrali VTS VS-55-L-RMHC oraz VTS VS-100-L-RMHC. Wymiana agregatów skraplających ma polegać również na zintegrowaniu jej z również z wymienioną automatyką do powyższych central wentylacyjnych. Agregaty muszą posiadać funkcję regulacji pracy. Wymiana agregatów ma przyczynić się do spełniania założeń z audytu energetycznego.

Zamówienie jest realizowane w związku z wykonywaniem projektu “Poprawa Efektywności Energetycznej Przedsiębiorstwa Mind Consulting Jakub Zieliński” o numerze RPLU.05.01.00-IP.01-06-001/19. Realizacja inwestycji będzie miała miejsce w lokalu usługowym na potrzeby klubu sportowego “Cube Squash & Fitness” przy ul. Mackiewicza 7 w Lublinie w ramach projektu “RPLU.05.01.00-IP.01-06-001/19”.

W razie zainteresowania prosimy składać oferty na zamowienia.mindconsultingjz@gmail.com. W celu uzyskania większej ilości informacji (obmiar z kosztorysu inwestorskiego, fragmenty audytu energetycznego, bieżąca dokumentacja techniczna), prosimy o kontakt na adres email zamowienia.mindconsultingjz@gmail.com lub pod numerem telefonu 690960930.

ZAPYTANIE OFERTOWE ZO/MIND/4/2020 - 9.11.2020 r. Lublin

Proszę o dokonanie wyceny dla wykonania automatyki do central wentylacyjnych VTS VS-55-L-RMHC oraz VTS VS-100-L-RMHC. Wymiana automatyki ma przyczynić się do spełniania założeń z audytu energetycznego. Automatyka ma posiadać możliwość zarządzania technicznymi funkcjami budynku(ogrzewanie, wentylacja). Zintegrowanie systemu z serwerem WWW w celu zdalnego zarządzania budynkiem wraz z rejestratorem zdarzeń (dziennik zdarzeń – co najmniej 20 zmiennych dzienników dla co najmniej 5 wykresów). Wymiana musi uwzględniać wymianę systemu sterującego, zadajników sterujących, czujników itp. wraz elementami pomocniczymi w celu prawidłowego zarządzania funkcjami technicznymi.

Zamówienie jest realizowane w związku z wykonywaniem projektu “Poprawa Efektywności Energetycznej Przedsiębiorstwa Mind Consulting Jakub Zieliński” o numerze RPLU.05.01.00-IP.01-06-001/19. Realizacja inwestycji będzie miała miejsce w lokalu usługowym na potrzeby klubu sportowego “Cube Squash & Fitness” przy ul. Mackiewicza 7 w Lublinie w ramach projektu “RPLU.05.01.00-IP.01-06-001/19”.

W razie zainteresowania prosimy składać oferty na zamowienia.mindconsultingjz@gmail.com. W celu uzyskania większej ilości informacji (obmiar z kosztorysu inwestorskiego, fragmenty audytu energetycznego, bieżąca dokumentacja techniczna), prosimy o kontakt na adres email zamowienia.mindconsultingjz@gmail.com lub pod numerem telefonu 690960930.

ZAPYTANIE OFERTOWE ZO/MIND/5/2020 - 22.12.2020 r. Lublin

Proszę o wykonanie wyceny dla drzwi aluminiowych zewnętrznych, profil ciepły, szklenie trzyszybowe, o współczynniku przenikania 1,10 W/m2*K, wymiar 120 cm(S) x 210 cm(H). Kolorystyka dowolna – oby nie powiększała wartości zamówienia, Drzwi prawe otwierane na zewnątrz.

Zamówienie jest realizowane w związku z wykonywaniem projektu “Poprawa Efektywności Energetycznej Przedsiębiorstwa Mind Consulting Jakub Zieliński” o numerze RPLU.05.01.00-IP.01-06-001/19. Realizacja inwestycji będzie miała miejsce w lokalu usługowym na potrzeby klubu sportowego “Cube Squash & Fitness” przy ul. Mackiewicza 7 w Lublinie w ramach projektu “RPLU.05.01.00-IP.01-06-001/19”.

W razie zainteresowania prosimy składać oferty na zamowienia.mindconsultingjz@gmail.com. W celu uzyskania większej ilości informacji (obmiar z kosztorysu inwestorskiego lub fragmenty audytu energetycznego), prosimy o kontakt na adres email zamowienia.mindconsultingjz@gmail.com lub pod numerem telefonu 690960930.